Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

E-mail Εκτύπωση

 

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κύριο στόχο την αποτελεσματική σύνδεση των Φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών μέσω της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων οργάνωσης, διαχείρισης, και διοίκησης.
 • Η παροχή κινήτρων στους φοιτητές για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και σε φορείς του εξωτερικού, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (εώς 12 μήνες).
 • Η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, προσανατολισμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, προβλέπεται η συνέργια σε επίπεδο Ιδρύματος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

html ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος για τα διαθέσιμα έντυπα αξιολόγησης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση.

 

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική – στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος στο Τμήμα, προβλέπονται συνολικά 49 θέσεις (42 εσωτερικού και 7 εξωτερικού) φοιτητών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν επιπρόσθετα το ελεύθερο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" του οδηγού σπουδών του Τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε 4 ECTS. Παρ' ότι το μάθημα τοποθετείται στο 4ο έτος, ενθαρρύνεται η αποστολή αιτήσεων φοιτητών/τριών που ολοκληρώνουν και το 6ο εξαμήνο.

Χρόνος διεξαγωγής

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εσωτερικό, διάρκειας 4 μηνών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος (τουλάχιστον 1 μήνα πριν την εκτιμώμενη ημ/νία έναρξης της πρακτικής άσκησης) και αξιολογούνται από τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους επόπτες του Τμήματος.

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φορείς του εξωτερικού, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2 μήνες (εκτός εάν προβλέπεται συνέργεια με το Erasmus, οπότε η διάρκεια ενδέχεται να αυξηθεί) και πραγματοποιείται αποκλειστικά το διάστημα 01 Ιουλίου – 31 Αυγούστου (ημ/νία λήξης υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουνίου).

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών πραγματοποιείται, μετά το πέρας των καταληκτικών ημ/νιών, από επιτροπή που απαρτίζεται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τους Επόπτες Καθηγητές, βάσει των ακόλουθων υποβαλλόμενων δικαιολογητικών:

 • σχετική αίτηση,
 • αναλυτική βαθμολογία, και
 • βιογραφικό σημείωμα.

Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Τα κριτήρια κατανομής σε φορείς υποδοχής σχετίζονται με τις δεξιότητες που αποδεδειγμένα κατέχει ο/η υποψήφιος, την πρότερη εργασιακή του εμπειρία, τα ενδιαφέροντά και τις επιδόσεις του/της, ιδιαίτερα στα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης έως τη στιγμή της αίτησης.

Αμοιβές φοιτητών / φορέων

Α. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εσωτερικό, αμείβονται με 290,00€ ανά μήνα άσκησης (δηλ. 1.160,00€ ανά ασκούμενο για το σύνολο των 4 μηνών). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του ασκούμενου έναντι ατυχήματος, την οποία και καλύπτει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (συνεπώς δεν υποχρεούται ο φορέας απασχόλησης να παρέχει ασφάλιση).

 • Δεν προβλέπονται έξοδα μετακινήσεων για τους ασκούμενους που απασχολούνται εντός της έδρας του Τμήματος ή του τόπου μόνιμης διαμονής τους (δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
 • Σε αντίθετη περίπτωση, καλύπτονται μόνον τα έξοδα της άπαξ μετακίνησης (μία μετακίνηση κατά την έναρξη και μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης) των ασκούμενων προς την έδρα των παραγωγικών φορέων (συνολικά 25,00€ ανά ασκούμενο).

Β. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό (σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε φορείς απασχόλησης με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, η αμοιβή ανέρχεται στα 580,00€ ανά μήνα άσκησης (δηλ. 1.160,00€ ανά ασκούμενο για το σύνολο των 2 μηνών). Ομοίως, η ασφάλιση του έναντι ατυχήματος παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 • Για μετακινήσεις στο εξωτερικό, καλύπτονται δαπάνες μέχρι του ποσού των 750,00€ (αεροπορικό εισητήριο μετ’ επιστροφής, και λοιπά έξοδα μετακίνησης).

Γ. Για τους επόπτες των φορέων (του ιδιωτικού τομέα) υλοποίησης πρακτικής άσκησης, προβλέπεται αποζημίωση ύψους 100,00€ για τη συνολική διάρκεια πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενου (ανεξαρτήτως εάν ο φορέας είναι εσωτερικού ή εξωτερικού).

Δ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αποζημιώνονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων και του Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται εντός 2 εβδομάδων (το αργότερο) από την ημ/νία έναρξης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου.

Υποχρεώσεις φοιτητών / φορέων – εποπτεία

Α. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, συντάσσεται κοινή έκθεση από το φορέα απασχόλησης και τον Επόπτη Καθηγητή η οποία υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (το φορέα, τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τους επόπτες του προγράμματος).

 • Η έκθεση περιγράφει τις αρμοδιότητες που είχε ο ασκούμενος, συγκεκριμένες εργασίες που ανέλαβε, και την αξιολόγησή του από τον Επόπτη Καθηγητή και τον αντίστοιχο επόπτη του φορέα.

Β. Για την αποτύπωση της προόδου και την αξιολόγηση του προγράμματος, ο Τμηματικός Υπεύθυνος συλλέγει στοχευμένες πληροφορίες, μέσω ερωτηματολογίων ή/και συνεντεύξεων, από τους φορείς και τους ασκούμενους.

Φορείς Απασχόλησης

Η διερεύνηση της λίστας φορέων απασχόλησης ––σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Τμήματος, το φοιτητικό σύλλογο, και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου–– αποτελεί βασικό μας στόχο.

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κατάλογος φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e–mail με τη γραμματεία του τμήματος, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση (βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος) συμπληρωμένη, περιλαμβάνοντας κατ' ελάχιστον πληροφορίες, όπως

 • τίτλος της θέσης,
 • σύντομη περιγραφή καθηκόντων του ασκούμενου, και
 • απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα,

εκτός των στοιχείων επικοινωνίας (e–mail, τηλ., κ.α.) του φορέα, και τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, εάν υπάρχει.

Οργανωτική Δομή Προγράμματος

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών συντονίζεται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο Νικόλαο Κολοκοτρώνη, Επ. Καθηγητή (τηλ. 2710 372231, e–mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), σε συνεργασία με τους Επόπτες Καθηγητές:

 • Γεώργιο Λέπουρα, Αν. Καθηγητή,
 • Κωνσταντίνο Κούτρα, Αν. Καθηγητή, και
 • Νικόλαο Πλατή, Λέκτορα.

Υποστήριξη Προγράμματος – Πληροφορίες: Γραμματεία τμήματος (τηλ. 2710 372164, e–mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale