Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Ερευνητικές Ομάδες και Εργαστήρια

E-mail Εκτύπωση

 

Οι ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών διακρίνονται ως προς την κατεύθυνση στην οποία δραστηριοποιούνται: θεωρητικής πληροφορικής, συστημάτων λογισμικού, και τεχνολογίας υπολογιστών.


Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής
Ομάδα Αλγορίθμων, Κρυπτογραφίας, και Υπολογιστικής Λογικής

Η ομάδα αλγορίθμων, κρυπτογραφίας και υπολογιστικής λογικής διερευνά την έννοια του υπολογισμού με σκοπό την ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων για θεμελιώδη προβλήματα που ανακύπτουν σε εφαρμογές των υπολογιστών αλλά και την αναζήτηση ορίων στην επιλυσιμότητά τους. Οι λύσεις που επιδιώκονται είναι γενικές, δηλαδή ανεξάρτητες συγκεκριμένου λογισμικού ή υλικού, και στηρίζονται σε μαθηματικές βάσεις. Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από το εργαστήριο αλγορίθμων, κρυπτογραφίας και υπολογιστικής λογικής.

Τα μέλη της ομάδας ενδιαφέρονται για πλήθος περιοχών της θεωρητικής πληροφορικής, όπως η θεωρία υπολογισιμότητας, η υπολογιστική πολυπλοκότητα, η υπολογιστική λογική, οι αλγόριθμοι, οι δομές δεδομένων, η θεωρία πληροφορίας, η θεωρία κωδίκων, η κρυπτογραφία, η κρυπτανάλυση, και η υπολογιστική γεωμετρία. Οι παραπάνω περιοχές εμφανίζουν εξαιρετική συνέργεια και συνδυάζουν το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με τη σπουδαιότητα των εφαρμογών τους.

Μέλη: Κούτρας Κ., Μαλαμάτος Θ., και Κολοκοτρώνης Ν.

Ιστοσελίδα: http://accl.cst.uop.gr/ (υπό κατασκευή)

Ομάδα Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Πολύπλοκων Συστημάτων

Η ομάδα Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Πολύπλοκων Συστημάτων ασχολείται με την ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών για την προσομοίωση φυσικών συστημάτων και εστιάζει στα πολύπλοκα συστήματα και ιδιαίτερα στα πολύπλοκα δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ασαχολείται από τη μια με τη διακριτοποίηση φυσικών νόμων, τη θεμελίωση διακριτών γεωμετριών για την αριθμητική περιγραφή φυσικών συστημάτων με συμβατό τρόπο (διατηρώντας τις βασικές συμμετρίες) και από την άλλη με την προσομοίωση και κατανόηση κρίσιμων φαινομένων κυρίως σε σχέση με πολύπλοκα δίκτυα και δυναμικές και εξελικτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.

Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από το εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Πολύπλοκων Συστημάτων και τους συνεργάτες του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μέλη: Βλάχος Δ., Κοσμάς Ο., Ξενίδης Δ., Παρούσης-Ορθοδόξου Κ., και Στάμος Μ.

Ιστοσελίδα: http://mmcsl.uop.gr/

Ομάδα Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η ομάδα υπολογιστικής επιστήμης και τεχνολογίας εστιάζει σε τομείς, όπως υπολογιστικά μαθηματικά (αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων, κ.α.), μαθηματική μοντελοποίηση (γεωμετρικές μέθοδοι ολοκλήρωσης, προσομοίωση πολυ-παραγοντικών διαδικασιών, βελτιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.), και εφαρμογές σε υπολογιστική χημεία.

Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από (α) το εργαστήριο υπολογιστικής επιστήμης και (β) το εργαστήριο εφαρμοσμένων μαθηματικών, επιστημονικού υπολογισμού, και μοντελοποίησης, τα οποία παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευσης για προπτυχιακούς φοιτητές στη χρήση κατάλληλων μαθηματικών πακέτων για την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Μέλη: Σίμος Θ. και Σακάς Δ.

Ιστοσελίδα: υπό κατασκευή


Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού
Ομάδα Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων

Η ομάδα συστημάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές αιχμής που σχετίζονται με τα συστήματα λογισμικού και τις βάσεις δεδομένων, όπως αρχιτεκτονικές ομοτίμων (P2P), κατανεμημένα συστήματα, αναπαράσταση και διαχείριση πληροφορίας, βάσεις δεδομένων με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά (όπως αντικειμενοστρεφείς, χωρικές, χρονικές, XML κ.λπ.), ροές δεδομένων, καθώς και με σχετιζόμενες εφαρμογές (υπολογισμοί προσανατολισμένοι σε υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαχείριση πολύπλοκων δεδομένων κ.α.).

Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από το εργαστήριο συστημάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες υποδομές υλικού και λογισμικού, καθώς και χώρο εργασίας για υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργαζόμενους ερευνητές, οι οποίοι ειδικεύονται σε περιοχές που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

Μέλη: Βασιλάκης Κ., Λέπουρας Γ., Σκιαδόπουλος Σ., Κωτσιαντής Σ., και Ραυτοπούλου Π.

Ιστοσελίδα: http://sdbs.cst.uop.gr/

Ομάδα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας

Η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής είναι ένας τομέας που ασχολείται με το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων για ανθρώπινη χρήση, καθώς και με τη μελέτη των κύριων φαινομένων που σχετίζονται με αυτά. Η εικονική πραγματικότητα ασχολείται με θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης τεχνητών, τριδιάστατων, πολυμεσικών, αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων. Η ομάδα έχει ως στόχο:

  • Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε γενικά και ειδικά θέματα ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης συστημάτων και εφαρμογών επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής και εικονικής πραγματικότητας.
  • Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και συμπληρώνουν εκείνους του εργαστηρίου.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από (α) το εργαστήριο επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και εικονικής πραγματικότητας και (β) το εργαστήριο γραφικών.

Μέλη: Λέπουρας Γ., Βασιλάκης Κ., Σκιαδόπουλος Σ., Πλατής Ν., και Αντωνίου Α.

Ιστοσελίδα: http://hci-vr.cst.uop.gr/


Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ομάδα Υπολογιστικών Συστημάτων

Η ομάδα υπολογιστικών συστημάτων αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα υψηλής ποιότητας σε περιοχές, όπως η ανάπτυξη μεθόδων μεταγλώττισης υλικού και σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος, η αποδοτική υλοποίηση εφαρμογών πολυμέσων και δικτύων, καθώς και η σχεδίαση επαναχρησιμοποιούμενων πυρήνων υλικού. Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας υποστηρίζονται από το εργαστήριο υπολογιστικών συστημάτων.

Ο επιστημονικός χώρος της υλοποίησης υπολογιστικών συστημάτων είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος τομέας ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ραγδαίας ανάπτυξης στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η επέκταση σε περιοχές αιχμής, όπως μεταγλωττιστές πολυεπεξεργαστών, αρχιτεκτονικές παράλληλων και πολυνηματικών επεξεργαστών, ενσωματωμένο λογισμικό συστημάτων πραγματικού χρόνου, κ.α.

Μέλη: Μασσέλος Κ., Γουάλλες Ε., Κίτσος Π., και Πραματάρης Κ.

Ιστοσελίδα: υπό κατασκευή

Ομάδα Επικοινωνιών και Δικτύων Υπολογιστών

Στην πλήρη ανάπτυξή του το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών θα διαθέτει ομάδα επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, με έμφαση σε ψηφιακή επεξεργασία σήματος, ενσύρματα δίκτυα επικοινωνιών, ασύρματες και κινητές επικοινωνίες, δίκτυα αισθητήρων, σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, κ.λπ. Οι διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας θα υποστηρίζονται από το εργαστήριο δικτύων.

Βασικός στόχος θα είναι η προσέλκυση νέων ερευνητών και η ανάπτυξη αυτόνομης ερευνητικής δραστηριότητας σε σχετικούς τομείς αιχμής. Δεδομένης της σχέσης των επιστημονικών πεδίων, η ομάδα θα έχει στενή συνεργασία με την ομάδα υπολογιστικών συστημάτων, και άλλες ομάδες του τμήματος.

Μέλη: -

Ιστοσελίδα: -

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011  

FacebookTwitterGoogle


canakkale