Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Πτυχιακές Εργασίες

E-mail Εκτύπωση

 

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο έτος σπουδών στο Τμήμα και αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών σε αυτό. Πρόκειται για μία εντατική και σχετικά μακρά προσπάθεια για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος της επιστήμης των Υπολογιστών. Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέμα πτυχιακής εργασίας που άπτεται των ενδιαφερόντων του στην επιστήμη των Υπολογιστών, και με την καθοδήγηση του επιβλέποντα εντρυφεί σε αυτό μελετώντας βιβλιογραφικές πηγές, υλοποιεί τα ζητούμενα για την κάλυψη των απαιτήσεων του θέματος και, τέλος, συγγράφει αναφορά στην οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας του.

 

Ανάληψη Πτυχιακής

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (περίπου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου),οι καθηγητές και τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος ανακοινώνουν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών που επιθυμούν να επιβλέψουν.

Σε προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση των θεμάτων, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία δηλώνουν από τρία έως πέντε από τα παραπάνω θέματα, ταξινομημένα κατά σειρά προτίμησης.

Σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή προπτυχιακών σπουδών εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών και σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες ανακοινώνει τις τελικές αναθέσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή συνυπολογίζει τις προτιμήσεις των φοιτητών αλλά και το φόρτο εργασίας των επιβλεπόντων.

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εκτείνεται στη διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) εξαμήνων. Οι εργασίες μπορούν να εκπονηθούν ατομικά ή σε ομάδες των δύο (2) ατόμων ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος, όπως ορίζει κάθε φορά ο επιβλέπων.

Ο επιβλέπων ορίζει επακριβώς τους στόχους της εργασίας, παρέχει κατάλληλες πηγές μελέτης για την εκπόνησή της, παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας και αποφασίζει πότε είναι ολοκληρωμένη και έτοιμη προς εξέταση. Επίσης επιβλέπει τη συγγραφή της αναφοράς.

Η ολοκληρωμένη εργασία αποτελείται από έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον πλήρη κανονισμό πτυχιακών στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας διενεργείται από επιτροπή εξέτασης στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και ένας ακόμη καθηγητής του Τμήματος. Σε περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο ο επιβλέπων, είναι δυνατό να συμμετέχει επιπρόσθετα στην επιτροπή ένας καθηγητής άλλου τμήματος ή ένας διδάσκων του Τμήματος με σύμβαση ΠΔ 407/80.

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την εξέταση, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στον επιβλέποντα. Ο επιβλέπων συγκροτεί την επιτροπή εξέτασης και προωθεί στα υπόλοιπα μέλη της αντίτυπο της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, σε συνεργασία με τη Γραμματεία, καθορίζει την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Η Γραμματεία κοινοποιεί την ημέρα, ώρα και αίθουσα της εξέτασης στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο φοιτητής παρουσιάζει σύντομα (για περίπου 20 λεπτά) την εργασία του. Ο εξεταζόμενος φοιτητής, ως μέρος της εξέτασης, πρέπει να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση που του τίθεται. Η παρουσίαση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες τελικό αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στη Γραμματεία, αφού ενσωματώσει τυχόν διορθώσεις που θα του υποδειχθούν κατά την εξέταση. Το αντίγραφο αυτό θα αποδοθεί στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, και η κατάθεσή του είναι υποχρεωτική προκειμένου να
καταχωριστεί ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας.

Βαθμολόγηση Πτυχιακής Εργασίας

Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται χωριστά από κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης και η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη βαθμολόγηση των μαθημάτων στο Τμήμα. Η επιτροπή εξέτασης συντάσσει και υπογράφει βαθμολόγιο (παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω). Σε περίπτωση ομαδικής πτυχιακής εργασίας, συντάσσεται ξεχωριστό βαθμολόγιο για κάθε μέλος της ομάδας.

Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογία συνυπολογίζονται:
  • Τα αποτελέσματα της εργασίας
  • Η έντυπη αναφορά
  • Η παρουσίαση

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Οι αναθέσεις πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2012-2013

Τα θέματα πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2012-2013.

O κανονισμός εκπόνησης και εξέτασης πτυχιακών εργασιών.

To βαθμολόγιο πτυχιακής εργασίας σε μορφή pdf (μόνο για την επιτροπή εξέτασης).

Η αίτηση επιλογής θεμάτων πτυχιακών σε μορφή pdf.

 

 

Σύνδεσμοι για τις Πτυχιακές Παλαιότερων Ετών

αναθέσεις πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2011-2012.

Τα θέματα πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2011-2012.

αναθέσεις πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2010-2011.

Τα θέματα πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2010-2011.

αναθέσεις πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2009-2010.

Τα θέματα πτυχιακών εργασιών του ακαδ. έτους 2009-2010.

Ορισμένα παλαιότερα θέματα πτυχιακών εργασιών.

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012  

FacebookTwitterGoogle


canakkale