Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακ. Έτους 2010-2011

E-mail Εκτύπωση

 


Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011


 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοστικών υπηρεσιών διαδικτύου
 • Διαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών
 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Υπολογισμοί πλέγματος
 • Ανίχνευση μοτίβων σε πολύπλοκα δίκτυα
 • Κρίσιμα φαινόμενα σε χωρικούς εξελικτικούς αλγόριθμους
 • Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη διοίκηση έργων πληροφορικής

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Πολυδιάστατη Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Μη-Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Επιθέσεις Παραγοντοποίησης στον RSA
 • Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Μη-μονοτονική Λογική (Nonmonotonic Logic)
 • Υποθετικές Λογικές (Conditional Logics) και εφαρμογές στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Αποκρισιμότητα (Decidability) και Πολυπλοκότητα (Complexity) της Τροπικής Λογικής (Modal Logic)
 • Mαθηματική Λογική και τα Θεωρήματα Μη-πληρότητας του Kurt Gödel

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Μελέτη και Υλοποίηση Μεθόδων Εντοπισμού Σημείου Επιπέδου
 • Πολυδιάστατα Ευρετήρια για Ερωτήσεις Πλησιέστερων Γειτόνων
 • Προσεγγιστική Καταμέτρηση Περιοχής
 • Υλοποίηση Αλγορίθμου Περιοδεύοντος Πωλητή σε Οδικούς Χάρτες
 • Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων για Μεταγλωττιστές

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της σχεδίασης τμήματος εμπροσθιοφυλακής μεταγγλωτιστή
 • Ανάπτυξη εμπροσθιοφυλακής μεταγγλωτιστή για τη γλώσσα C++
 • Προσθήκη στοιχείων σημασιολογίας στην γλώσσα του MATLAB για την ισχυροποίηση της τυποποίησης των δομών δεδομένων
 • Μελέτη της χρήσης των γράφων στους μεταγλωττιστές
 • Μελέτη της χρήσης δομών δεδομένων στους μεταγλωττιστές
 • Σχεδίαση και υλοποίηση επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα για εφαρμογές πολυμέσων
 • Υλοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης ανάλυσης και βελτιστοποίησης εφαρμογών πολυμέσων με στόχο την ταχύτητα και την κατανάλωση ισχύος
 • Υψηλού επιπέδου σύνθεση εφαρμογών σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές
 • Αξιολόγηση απόδοσης και βελτιστοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε επεξεργαστές λογισμικού
 • Υλοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε FPGAs
 • Μελέτη πρωτοκόλλου OFDMA και παρουσίαση εναλλακτικού μοντέλου κατανομής υποφερουσών
 • Μελέτη και ορισμός προβλημάτων που προκύπτουν από την μεταφορά υπηρεσιών Video μέσω ασύρματων τεχνολογιών WiFi και WiMAX. Έρευνα πιθανών λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπισή τους
 • Σχεδιασμός βελτιωμένου επεξεργαστή RISC βασισμένου στον Princeton TOY
 • Υλοποίηση εφαρμογών ανάλυσης/σύνθεσης εικόνας με επεξεργαστή Picoblaze
 • Σχεδιασμός υλικού ειδικού σκοπού για τη γέννηση συνδυαστικών στοιχείων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής ερευνητικής δραστηριότητας
 • Οπτικοποίηση βιβλιογραφικών αναφορών
 • Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων τομής ευθείας-τετραέδρου στην GPU
 • Αποθήκευση τριγωνικών και τετραεδρικών μοντέλων στη μορφή HDF5
 • Παραγωγή υλικού υποστήριξης των εργαστηρίων για το μάθημα «Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών»

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Σύγκριση μονοβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Σύγκριση πολυβηματικών μεθόδων πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση τροχιακών και σχετικών προβλημάτων
 • Ανάπτυξη μεθόδου Runge-Kutta με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη πολυβηματικής μεθόδου με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων
 • Ανάπτυξη μεθόδου πρόβλεψης-διόρθωσης με σημαντικές ιδιότητες για την αριθμητική επίλυση ταλαντωτικών διαφορικών εξισώσεων

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • GRAPHIT-db: πρότυπο σύστημα διαχείρισης γράφων
 • Σύστημα διαχείρισης ροών δεδομένων (data streams)
 • Διαχείριση αναφορών από το Google scholar

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 • Ανωνυμία και αποφυγή λογοκρισίας σε συστήματα ομότιμων κόμβων (Ρ2Ρ)
 • Προσομοίωση κατανεμημένων αλγορίθμων ομαδοποίησης κειμένων
 • Οπτικοποίηση κατανεμημένων αλγορίθμων διαχείρισης πληροφορίας
 • Σύστημα συνδρομών επιστημονικών εργασιών
 • Πρόβλεψη τάσεων σε δεδομένα DΝS
 • Αντιστοίχιση του μητρώου για το .uk domain σε οντολογία
 • Κατασκευή ενός crawler για κοινωνικά δίκτυα
 • Πειραματική αξιολόγηση κατανεμημένων κοινωνικών δικτύων
 • Σύγκριση αρχιτεκτονικών ομοτίμων κόμβων για διάχυση πληροφορίας
 • Υλοποίηση ενός κατανεμημένου συστήματος ψηφιακών βιβλιοθηκών
 • Υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης αναφορών σε επιστημονικές εργασίες

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2011  

FacebookTwitterGoogle


canakkale