Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και δημιουργείται το νέο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Π.Δ. 70, Φ.Ε.Κ. 28/05/2013 Α'). Ο ιστότοπος του νέου τμήματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://dit.uop.gr.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακ. Έτους 2009-2010

E-mail Εκτύπωση

 


Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010
 • Ανάπτυξη τεχνικού υποβάθρου για διευκόλυνση διαχείριση προσωπικής πληροφορίας
 • Αξιολόγηση και εμπλουτισμός συστήματος οπτικοποίησης χρονολογικών οντολογιών
 • Σύστημα για διαμοιρασμό φωτογραφιών και εμπειριών εμπλουτισμένο με εντοπισμό θέσης και σημασιολογικά χαρακτηριστικά
 • Σύνδεση προσωπικής οντολογίας και συστήματος facebook
 • Καθολική πρόσβαση σε αντικείμενα της επιφάνειας εργασίας μέσω URI
 • Υλοποίηση ευρεστικών εξέλιξης σε οντολογίες
 • Ανάπτυξη συστήματος προσαρμογής σε ασφαλείς κλήσεις υπηρεσιών διαδικτύου
 • Διαχειριστής αρχείων βασιζόμενος σε προσωπική οντολογία
 • Μέθοδοι οπτικοποίησης για εργαλεία ανάλυσης κειμένων

περισσότερες πληροφορίες ...

 • GRAPHIT-db: πρότυπο σύστημα διαχείρισης γράφων
 • Σύστημα διαχείρισης ροών δεδομένων (data streams)
 • Διαχείριση αναφορών από το Google scholar

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της ροής ελέγχου προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης ροής ελέγχου προγραμματος
 • Ανάπτυξη εργαλείου αποτίμησης αρχιτεκτονικών
 • Μελέτη της χρήσης των γράφων στους μεταγλωττιστές
 • Μελέτη της χρήσης δομών δεδομένων στους μεταγλωττιστές
 • Σχεδίαση και υλοποίηση επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα για εφαρμογές πολυμέσων
 • Υλοποίηση εφαρμογών αυτοματοποίησης ανάλυσης και βελτιστοποίησης εφαρμογών πολυμέσων με στόχο την ταχύτητα και την κατανάλωση ισχύος
 • Υψηλού επιπέδου σύνθεση (high level synthesis) εφαρμογών σε επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές
 • Αξιολόγηση απόδοσης και βελτιστοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε επεξεργαστές
  λογισμικού
 • Υλοποίηση αλγορίθμων βάσεων δεδομένων σε FPGAs
 • Μελέτη πρωτοκόλλου OFDMA και παρουσίαση εναλλακτικού μοντέλου κατανομής υποφερουσών
 • Μελέτη και ορισμός προβλημάτων που προκύπτουν από την μεταφορά υπηρεσιών Video μέσω
  ασύρματων τεχνολογιών WiFi και WiMAX. Έρευνα πιθανών λύσεων και προτάσεων για την
  αντιμετώπισή τους

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Υπολογισμοί πλέγματος
 • Χαρακτηρισμός πολύπλοκων δικτύων σε πραγματικό χρόνο
 • Κρίσιμα φαινόμενα στην ανάπτυξη πολύπλοκων δικτύων με περιορισμούς
 • Ανάπτυξη επικαλυπτόμενων πολύπλοκων δικτύων
 • Βέλτιστη δρομολόγηση σε επικαλυπτόμενα δίκτυα
 • Γενετικοί αλγόριθμοι σε πολύπλοκα δίκτυα με μεταβλητό μήκος κωδικοποίησης
 • Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε Python για υπολογισμούς με τανυστές
 • Χρήση RSS για αυτόματη διαχείριση περιεχομένου

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Πιθανοτικοί αλγόριθμοι: τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης
 • NP-hard προβλήματα βελτιστοποίησης και προσεγγισιμότητα
 • Διαλογικά αποδεικτικά συστήματα και το Θεώρημα Shamir (IP=PSPACE)

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Πολυδιάστατη Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Μη–Γραμμική Κρυπτανάλυση
 • Επιθέσεις Παραγοντοποίησης στον RSA
 • Κρυπτογραφικοί Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων
 • Ασφάλεια και Πιστοποίηση RFID Tags

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Μελέτη και υλοποίηση μεθόδων εντοπισμού σημείου επιπέδου
 • Προσεγγιστικοί πλησιέστεροι γείτονες
 • Βασικά σύνολα και γεωμετρικοί προσεγγιστικοί αλγόριθμοι

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Παρακολούθηση ακτίνας σε τετραεδρικά πλέγματα πολλαπλών αναλύσεων
 • Παραγωγή υλικού υποστήριξης του μαθήματος ``Τεχνολογίες Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών''

περισσότερες πληροφορίες ...

 • Ανωνυμία και αποφυγή λογοκρισίας σε συστήματα ομότιμων κόμβων (Ρ2Ρ)
 • Κατανεμημένοι αλγόριθμοι ομαδοποίησης κειμένων
 • Αλγόριθμοι ευρετηρίασης προφίλ χρηστών σε συστήματα διάχυσης πληροφορίας
 • Σύγκριση αρχιτεκτονικών ομοτίμων κόμβων για διάχυση πληροφορίας
 • Υλοποίηση ενός κατανεμημένου συστήματος ψηφιακών βιβλιοθηκών

περισσότερες πληροφορίες ...

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010  

FacebookTwitterGoogle


canakkale